OM MIG

Mitt namn är Delvin Arsan. Jag är kurdisk Syriska och immigrerade till Sverige 1993.

Jag har dem senaste 15 åren arbetat med biståndsfrågor i Mellanöstern, Nordafrika, Östafrika, Sverige och Spanien.

Jag har varit stationerad i Irak, Yemen, Lebanon, Jordanien och i Egypten under 7 intensiva år där jag arbetade för olika FN organ med olika humanitära och utvecklingsprogram. Under tiden gjorde jag även en hel del researcharbete för mina två debutböcker. 

Förutom mitt bistånds- och myndighetsarbeten arbte håller jag föreläsningar, utbildningar och tal för olika organisationer och myndigheter. 

Idag arbetar jag som konsult och entreprenör. Är bland annat CEO för TalentIT med fokus på internationalisering av IT.

Hösten 2017 publicerade 3 böcker: 

 • De Tystade Rösterna, utgiven av Carlssons Förlag. En självbiografi och reportage.
 • LettersTo Europe – Refuge Women Write, utgiven av EU dör jag är medförfattare. 
 • Gender Mainstreaming Toolkit, För Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap

Jag har även publicerats mer än 70 artiklar för olika svenska tidningar inom området: politik, ekonomi, bistånd och demokrati.

 

Mina arbets- och expertområden omfattar följande:

ABOUT ME

My name is Delvin Arsan. I am Kurdish Syrian and migrated to Sweden 1993.

I have been working in both the humanitarian and development field in Middle east, North Africa, East Africa, Sweden and Spain for 15 years.

I have been stationed in Iraq, Yemen, Jordan, Lebanon, Tunisia and Egypt during 7 intensive years where i worked for different UN agencies. 

Today I work as a Senior Consultant for Swedish agencies and UN organizations. I am also the CEO of TalentIT with the focus on internationalization of IT. I also publish articles in my field of work and have recently published 3 books:

 • The silent voices, published by Carlssons
 • Letters to Europe – Refuge Women Write, published by the EU
 • Gender Mainstreaming Toolkit for MSB

In addition I have published 70+ articles across Swedish media about the social, political and economical issues MENA region.

 

 

 

 

My expertise include the following areas:

 • Senior Rådgivare för svenska myndigheter och Internationella organisationer
 • Barnrättsfrågor, barn på flykt, barn i krigs och konfliktländer
 • Ekonomisk, Politisk och Social Integration
 • Stärkandet av det civila samhället och statliga institutioner
 • Sexuellt Genusvåld i krigs och konflikt-länder
 • Humanitära och Utvecklings Program
 • Genus och Jämställdhet
 • Mänskliga rättigheter
 • God samhällsstyrning
 • Mellanöstern och Nordafrika
 • Kompetensutveckling
 • Hedersrelaterat våld och förtryck
 • Internationalisering av IT lösningar till utvecklingsländer
 • Senior Advsior for Swedish agencies and International Organizations
 • Empowerment and capacity building of Civil Society Organizations and State Institutions
 • Humanitarian and Development Programing Advisor
 • Rule of Law Programing
 • Gender Equality
 • Child Protection, Child Rights Governance
 • Good Governance
 • Human Rights
 • Economic and Social Integration
 • Women, Children and Youth programming
 • Sexual Gender Based Violence
 • Social Media, Advocacy and Awareness campaigning
 • Internationalization of IT solutions to developed countries
0
Years work experience
0
Years in the field with the UN
0
Books
+
0
Publications
0
Languages

Erfarenheter

 • Riskanalyser, framtagandet av kompetensutvecklings verktyg, program och strategier för både myndigheter, det civila samhälls organisationer och internaitonella bistånds organisationer,
 • Framtagandet av en jämställdhets-handbook/verktygslåda för Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap (MSB) internationella enhet.
 • Senior Rådgivare för Svenska kommuner och landsting (SKL) internationella enhet med fokus på Irak och decentraliseringsprocessen.
 • Expertis inom jämställdhet, barnrösts frågor och heders relaterat våld och förtryck,
 • Expertis och erfarenheter som Programansvarig inom FN & Ideella organisationer (UN & NGOs) internationellt – i huvudsak för återuppbyggnads- och utvecklingsprogram, kapacitets utveckling, genusfrågor, humanitära interventioner, samt en bred erfarenhet inom området demokratisk samhällsstyrning, mänskliga rättigheter och jämställdhet;
 • Omfattande erfarenheter disaster risk reduction, samordning, koordinering av snabba insatser och återuppbyggnad av livsnödvändiga servicefunktioner i samhällen, barnrättsfrågor, samt dess myndighetsfunktioner och rättväsende efter kris-, konflikt och katastrofer;
 • Mycket god förmåga och omfattande erfarenheter inom analys, uppföljning och rapportering om den humanitära utvecklingen i Mellanöstern och Nordafrika; samt genom uppföljning identifiera, planera och genomföra nödvändiga program och aktiviteter som t ex tekniska uppföljnings- och utvärderingsmöten med olika aktörer och organisationer för att stödja utvecklandet av relevant policy och beslutsfattande processer;
 • Omfattande erfarenheter att arbeta med våld mot kvinnor i kris- och krigsområden och främja deras roll i samhällsutvecklingen;
 • Erfarenheter som utredare, speciellt att utvärdera och analysera olika relevanta nationella och internationella ämnesområden gällande politisk analys, socioekonomisk policy för integration av olika minoriteter;
 • Erfarenheter som Rådgivare inom fattigdomsbekämpning och “pro-poor economic empowerment schemes” för att öka inkomster bland fattiga och att öka deras levnadsstandard;
 • Expert med mycket god vana som Analytiker och Forskare av politiska processer i och om MENA & GCC, med stark fokusering på Irak, Yemen, Egpten, Jordanien och Syrien – har verkat och arbetat i flera MENA & GCC länder;
 • Omfattande erfarenheter och kunskaper inom områden som mänskliga rättigheter; demokratifrågor; kapacitets uppbyggande; lokala samhällsprocesser, utvecklingsfrågor samt program som syftar mot att stärka självbestämmandet på lokala nivåer, utvecklande av projekt & program med inriktning mot att stärka möjligheterna för Unga Män & Kvinnor att verka inom konfliktförebyggande områden; medborgligrättigheter; dialog och medlingsteknik; fredsfrämjande åtgärder och demokratiprocesser;

Qualifications

 • Expertise and experience as a Program Manager within UN & NGOs internationally – mainly in reconstruction and development programs, capacity development, gender issues, humanitarian interventions, and broad experience in the field of democratic governance, human rights and gender equality;
 • Extensiva experience in developing capacity building tools for Swedish agencies such as Svenska Kommuner och Landsting (SKL) and the Swedish Contingency Agency (MSB) and the development of a handbook/Toolkit on Gender Equality for their international interventions and programmes.
 • Extensive experience of disaster risk reduction, coordination of rapid efforts and reconstruction of vital services in societies, empowerment and capacity building of its state agencies and institutions after crisis, conflict and disasters;
 • Very good ability and extensive experience in analysis, follow-up and reporting on humanitarian developments in the Middle East and North Africa; as well as through follow-up identify, plan and implement necessary programs and activities such as technical follow-up and consultation meetings with different actors and organizations to support the development of relevant policy and decision-making processes;
 • Extensive experience of working with violence against women in the crisis and war areas and promoting their role in social development;
 • Experiences as investigators, especially to evaluate and analyze various relevant national and international topics related to political analysis, minorities, socioeconomic policy for integration of different minorities;
 • Experiences in poverty alleviation and pro-poor economic empowerment schemes to increase income among the poor and to increase their living standards;
 • Expertise in analyzing Political Processes in and about MENA & GCC, with strong focus on Iraq, Yemen, Tunisia, Egypt, Jordan and Syria – has worked and worked in several MENA & GCC countries;
 • Extensive experience and knowledge in areas such as human rights; democracy; capacity building; local community processes, development issues and programs aimed at strengthening local self-determination, development of projects and programs aimed at strengthening opportunities for young men and women to work in conflict prevention areas; dialogue and mediation peace promotion and democracy processes, child protection related programmes etc

De Tystade Rösterna

Letters to Europe - Refugee Women Write

BOOK ME AS AN EXPERT. SPEAKER. TRAINER

Du kan boka mig som Talare, Föreläsare, Utbildare och Konsult 

EMPLOYERS AND CLIENTS

PUBLISHERS